وارد لینک زیر شوید و مراحل نصب را طبق دستورالعمل زیر دنبال کنید: http://84.241.31.188:8050/

مرحله 2
مرحله 3
مرحله 4
مرحله 5
مرحله 6
مرحله 7
مرحله 8
مرحله 9
مرحله 10
مرحله 11