• انتخاب جناب آقای مهندس سیفی راد به عنوان چهره برتر منتخب همایش سالیانه موسسه بین المللی بتن آمریکا (ACI) در سال 1396